A Miskolci Egyházmegye fenntartásában működő Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon által üzemeltetett (továbbiakban: Üzemeltető) Akropolisz Szabadtéri Színpad az előadások szervezésében és lebonyolításában nem vesz részt, tevékenysége és felelőssége kizárólag az Akropolisz Szabadtéri Színpad, mint helyszín biztosítására korlátozódik.

Az előadások tényleges lebonyolítása, a meghirdetettnek megfelelő megtartása, a belépőjegyek értékesítése az előadások szervezőjének (a továbbiakban: Szervező) kötelezettsége.

Az Üzemeltető és a Szervező által nyújtott szolgáltatások – és az értük való felelősség – tehát elkülönülnek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a megvásárolt belépőjeggyel látogatott előadáson fellépő művészek, más előadók szereplése, illetve az előadás minősége, lebonyolítása, megvalósulása vagy elmaradása kapcsán.

Az Akropolisz Szabadtéri Színpad az Akropolisz Nyár rendezvények ideje alatt tart nyitva.

I. Belépőjegyek vásárlásának és visszaváltásának rendje

 1. Belépődíjas előadások látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás. A belépőjegyek nem helyre szólóak.
 1. Az Akropolisz Szabadtéri Színpad nézőtere 300 fő befogadására alkalmas. Ennek megfelelően belépőjegyeket csak korlátozott számban tud a Szervező biztosítani.
 1. Belépőjegy korlátozott számban vásárolható
 • Miskolctapolca, Görömbölyi úti Sétány ABC-ben
 • A Szervező által meghatározott egyéb módon és helyszínen
 1. A jegy megvételével a házirendet minden nézőnk magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
 1. Amennyiben a belépőjegyen más nem kerül feltüntetésre, a belépőjegy a belépőjegyen feltüntetett előadásra egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült belépőjegy pótlására nincs lehetőség.
 1. Amennyiben az Üzemeltető vagy a Szervező munkatársai azt észlelik, hogy a belépőjegyet reprodukálták, másolták, a belépőjegy felmutatójától az előadásra történő belépést megtagadhatják, illetve a színház területének elhagyására szólíthatják fel. Az ilyen indoklással történő kitiltás miatt a Vásárló semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel a sem az Üzemeltetővel, sem a Szervezővel szemben.
 1. A Szervező a műsor és szereplőváltoztatás jogát mindenkor fenntartja.
 1. Az előadás esetleges elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét és határidejét a Szervező dönti el, annak megvalósulásáért a Szervező a felelős.
 1. Az Üzemeltető a jegyvásárlásra vonatkozó információkról haladéktalanul tájékoztatja a vásárlókat, a Szervező pedig biztosítja a jegyvisszaváltás zavartalan menetét. Az Üzemeltető a Szervezőtől érkező belépőjegy visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a belépőjegyek visszaváltására, a belépőjegyek vételárának visszatérítésre nem kötelezhető.
 1. A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a belépőjegyek visszaváltására nincs mód.

II. Az Akropolisz Szabadtéri Színpad házirendje

A házirend meghatározza a helyszínen tartózkodó személyek egymás iránti magatartását, valamint előírja az ingatlan rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére, megóvására szolgáló követelményeket. Közös érdekünk, hogy a használók biztonságos, kulturált környezetben töltsék idejüket az Akropolisz Szabadtéri Színpadon. A rendbontókkal szemben – figyelmeztetés után – szabálysértési eljárást kezdeményezünk, a károkozókkal szemben kártérítést érvényesítünk.

 1. Az Akropolisz Szabadtéri Színpadon tartott zártkörű programokat meghívott vendégek látogathatják.
 1. Az épület biztonsági kamerákkal ellátott őrzéséről az Üzemeltető gondoskodik.
 1. Az épület területére bármilyen italt, illetve ételt tilos behozni. Kizárólag a helyszínen található vendéglátó helyiségekből (büfé) vásárolt étel és ital fogyasztható.
 1. Az előadások ideje alatt, időszakosan üzemelő büfében szeszes italt csak 18 éven felüli látogatók fogyaszthatnak.
 1. Ittas állapotban a rendezvények látogatása nem megengedett.
 1. Dohányozni kizárólag az arra kijelölt dohányzóhelyeken szabad.
 1. Az előadásokról hang- és képfelvételt kizárólag a Szervező és az Üzemeltető készíthet. Amennyiben a Szervező és az Üzemeltető által készített képfelvételek valamelyikén a néző is láthatóvá válik, ezzel kapcsolatban nem léphet fel követeléssel sem a felvétel készítőivel, sem az azt engedélyezőkkel szemben.
 1. Az előadásokról a látogatók számára kép- és hangfelvétel készítése nem engedélyezett. Amennyiben a néző az Üzemeltető munkatársának felszólítására nem hagy fel az engedély nélküli kép-, illetve hangrögzítésével, a szervezők felszólíthatják a terület elhagyására. Az ilyen indokkal történő eltávolítás miatt az Üzemeltető kártérítésre nem kötelezhető.
 1. Kérünk mindenkit, hogy mobiltelefonjaikat az előadások idejére kapcsolják ki!
 1. Az Akropolisz Szabadtéri Színpad területén 14 éves kor alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
 1. Az Akropolisz Szabadtéri Színpad előadásait – a kifejezetten gyermekelőadások kivételével – kisiskolás (6 éves) kor alatt nem javasoljuk. Kérjük, vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat az egyes előadásoknál!
 1. Az Akropolisz Szabadtéri Színpad területére közlekedési eszközt (babakocsit, kerékpárt, motorbiciklit, gördeszkát, rollert stb.) behozni tilos. A színház területén hagyott tárgyakért az Üzemeltető és a Szervező nem vállal felelősséget.
 1. A nézők kötelesek az Akropolisz Szabadtéri Színpadhoz tartozó mosdót és mellékhelyiséget rendeltetésüknek megfelelően használni és a környezet rendjét, épségét megóvni, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelni a színház területén és a hozzá tartozó helyiségekben található eszközöket, berendezéseket.
 1. Az diákotthonként működő Akropolisz épületébe és a színház öltözőhelyiségeibe nézők számára tilos a belépés.
 1. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó, stb.) esetén nézőink kötelesek pontosan betartani az Üzemeltető munkatársainak utasításait, valamint a terület (kifüggesztett) menekülési útvonalát követni.
 1. A nézők kötelesek megtenni minden tőlük elvárhatót a saját és mások életének, testi épségének, valamint az Üzemeltető, a Szervező és mások vagyonának, illetve a színpad épületének, területének, berendezéseinek, és eszközeinek védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
 1. A színház egész területén kizárólag az Üzemeltető írásbeli engedélye alapján végezhető az épületben és a hozzá tartozó területen rendeletetésén túlmutató tevékenység, illetve valamennyi üzleti célú tevékenység.
 1. Az Üzemeltető munkatársainak intézkedései a vendégekre nézve kötelező érvényűek.
 1. Amennyiben az előadások alatt a résztvevő személy/személyek viselkedésükkel vagy hangoskodásukkal zavarják a többi látogatót, úgy az Üzemeltető munkatársai felszólíthatják a rendzavarókat a rendezvény elhagyására. Az ilyen indokkal történő eltávolítás miatt az Üzemeltető kártérítésre nem kötelezhető. 
 2. Állatot az Akropolisz Szabadtéri Színpad teljes területére behozni tilos! Ez alól kizárólag a vakvezető, illetve indokolt esetben speciálisan képzett állatok képzenek kivételt.

 1. Az épület állagának megóvása mindannyiunk érdeke, az esetleges rongálások helyreállítására fordított költségeket a károkozóra hárítjuk.
 1. A fentiek a Házirend szabályai. Az a néző, aki a jelen házirendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre vagy véglegesen kitiltható az Akropolisz Szabadtéri Színpad területéről és ellene hatósági eljárás is indítható. A házirend megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók. A házirend betartása közös érdekünk, ehhez kérjük tisztelt nézőink segítségét, szíves közreműködését.   

III. Az Akropolisz Szabadtéri Színpad Esőszabályzata

Amennyiben az adott előadásnak van kijelölt esőnapja, a megvásárolt jegy visszaváltása nem lehetséges. Megvásárolt jegy csak abban az esetben váltható vissza, amennyiben az előadás a Szervező által lemondásra kerül, illetve amennyiben a rendezvényt kedvezőtlen időjárás miatt a kitűzött esőnapon sem lehet megtartani.

 1. A szabadtéri színházi előadásokra vonatkozó szabályzat eső esetén

A Szervező szándéka, hogy még kétséges időjárási viszonyok között is megkezdje, illetve folytassa az adott szabadtéri színházi előadást. Mivel az Akropolisz Szabadtéri Színpad nézőtere fedetlen, javasoljuk, hogy a várható kedvezőtlen időjárásra való tekintettel hozzanak magukkal meleg és vízálló öltözetet is.

 1. Előzetes időjárási tájékoztatás

Kedvezőtlen időjárás esetén az előadás elmaradásáról a Szervező legkésőbb az előadás napján 17.00 óráig a www.akropolisz.hu honlapon közleményt ad ki, melyet az Akropolisz Szabadtéri Színpad Facebook oldalán is megtalálhatnak (https://www.facebook.com/akropoliszszinpad/). Amennyiben közlemény kiadására nem kerül sor, úgy a Szervező az előadás megtartására készül. A Szervező fenntartja a jogot, hogy az időjárás függvényében az előadást a helyszínen is lemondja.

 1. Helyszíni kedvezőtlen időjárás esetén

Szünet nélkül játszott előadás esetén: a rendezvény megtartottnak tekintendő, amennyiben az előadás fele lezajlott.

Esőnappal rendelkező, kétrészes előadás első részének kezdetekor, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás esetén: műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén az előadás megkezdésével, illetve a megszakított első rész folytatásával az előadás kezdési időpontjától számított 1 óráig várunk. Ennél fogva arról, hogy az adott előadás megtartásra kerül-e az előadás napján az előadás kezdési időpontjától számított 1 óráig, a helyszínen dönt a Szervező. Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt az előadás az első rész végét megelőzően szakad félbe és az előadás nem kerül megtartásra, a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja a www.akropolisz.hu weblapon olvasható.

Esőnapra tolódott rendezvény esetén jegyvisszaváltásra abban az esetben van csupán lehetőség, amennyiben a rendezvény a kijelölt esőnapon sem került megtartásra. Ebben az esetben a megváltott jegyek visszaváltásának menetéről a Szervező tájékoztatást nyújt a www.akropolisz.hu weboldalon.  

Kétrészes előadás első része utáni kedvezőtlen időjárás esetén: amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt az előadás az első rész után félbeszakad, az előadás megtartottnak tekintendő.

Nem váltható vissza a megvásárolt jegy, ha a Vásárló a félbeszakadt előadásról távozott, ám az időjárás kedvezőbbre fordultával aznap, később megtartásra került.

 1. Esőnapon ismételten bekövetkező akadályok, kedvezőtlen időjárás esetén

Műszaki, technikai akadályok, valamint kedvezőtlen időjárás esetén az előadás megkezdésével – illetve a megszakított első rész folytatásával – az esőnapon is – az előadás kezdési időpontjától számított 1 óráig vár a Szervező. Ha ismételt technikai akadályok, kedvezőtlen időjárás miatt az esőnapon megtartott előadás lemondásra kerül, az előadásra szóló jegyek visszaváltásának menetéről a Szervező a www.akropolisz.hu weboldalon tájékoztatja a vásárlókat.

 1. Vis major esetén

Amennyiben emberi egészségre súlyos veszélyt jelentő időjárási körülmény, háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szervező és Üzemeltető hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. Amennyiben utóbbi vis major eshetőségek bármelyike az adott előadás napján bármikor felmerül, a Szervező és az Üzemeltető is jogosult az előadást a nap bármely – így akár a 15.00 óra utáni – időszakában is megfelelő indoklás mellett lemondani, melyről a jegyvásárlóknak a www.akropolisz.hu honlapján keresztül ad tájékoztatást.

Kérjük, jegyét mindenképpen őrizze meg a rendezvény végéig, mivel ez szolgál arra, hogy félbeszakadt rendezvény esetén az annak pótlására kijelölt esőnapon ismét bejöhessen a nézőtérre!

IV. Az Akropolisz Szabadtéri Színpad Facebook oldalának házszabálya

Az oldal elsődleges célja, hogy közérdekű információkkal, érdekességekkel lássa el az oldalra látogatókat. Mindezek mellett teret ad a játékra, valamint a közösség önszerveződésére is irányított módon. Reméljük, hogy az oldal életében aktívan részt vesznek vendégeink, ugyanakkor kérjük, hogy tartsanak be néhány dolgot:

 1. A magánszféra védelmének érdekében, ne hozzanak nyilvánosságra személyes információt sem magukról, sem pedig másokról!
 1. Kerüljék a politikai tartalmú hozzászólásokat!
 1. Maradjanak a témánál! Minden vélemény számít, de fontos, hogy azok tartalma és lényege az oldal, illetve a tartalmak témájához kapcsolódjon.
 1. Ne spameljenek! Agresszíven ismétlődő, nagyon hasonló, főleg reklámcélú posztolás tilos.
 1. Ne tegyenek közzé félrevezető, vagy másokat sértő hozzászólást, vagy tartalmat!
 1. Észrevételeik fontosak számunkra, és kérjük, hogy tartsák tiszteletben ezt mások esetében is!
 1. A hozzászólások és megosztott tartalmak törölhetőek az oldal adminisztrátorai által, ha:
 • reklámcéllal, vagy indokolatlan sűrűséggel ugyanazt a megosztást teszik közzé,
 • a mindenkori magyar törvényekben foglaltakat sértik,
 • a közösségi oldal felhasználási szabályzatában foglaltakat sértik, illetve ha a közösségi oldal tulajdonosai, kezelői arra utasítást adnak,
 • az Akropolisz Szabadtéri Színpad Facebook oldalának házszabályzatát sértik a hozzászólások
 • mások személyes adataival visszaélnek.

 1. A sértő tartalmak és hozzászólások törlés előtt minden esetben mentésre kerülnek az esetleges vitás kérdések rendezése érdekében. Erről a megosztót, hozzászólót személyes Facebook üzenetben értesítjük a pontos indokkal együtt. A hozzászólások tartalmáért a regisztrált felhasználó teljes jogi felelősséget vállal.

Kérünk, hogy amennyiben észrevételük, kérdésük van a Facebook oldal használatával, tartalmával kapcsolatban, üzenjen az oldalon keresztül, az adminisztrátorok igyekeznek mielőbb válaszolni!

Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!